Estudis d’impacte ambiental

Posted on gen. 2, 2015 |


Estudis d’impacte ambiental
  • Avaluació d’Impacte Ambiental
  • EIA per a obra pública
  • EIA per a iniciativa privada.
  • Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP)

Realitzem estudis d’impacte ambiental (AIA) per a projectes d’obres o actuacions que afectin el medi natural, en els termes i característiques que prescriu la llei.

Treballem tant per a les Administracions Públiques com per a promotors privats. Estudiem amb detall les possibles afectacions que l’activitat projectada causaria al medi ambient i proposem, en cas d’afectació, les mesures correctores més viables i compatibles amb la conservació dels valors ambientals preexistents.

El nostre principal objectiu és proporcionar solucions tècnicament possibles, econòmicament assequibles i ambientalment assumibles per totes les parts implicades en el projecte proposat. Som experts en Avaluació d’Impacte Ambiental (AIA) i en Estudis d’Impacte i Integració Paisatgística (EIIP)